Jste tady poprvé?

Všichni si klademe otázky ohledně světa, ve kterém žijeme. Většina z nás se zajímá hlavně o jeho budoucnost ... málokdo si však uvědomuje, že budoucnost ani přítomnost světa nemůžeme pochopit (přijmout), pokud [správně] nechápeme jeho minulost (historii) a počátek (původ).

To je totiž vůbec nejdůležitější a zároveň nejvíce bagatelizovaná (zlehčovaná) otázka v současné době. Proč? Jednoduše proto, protože minulost je klíčem k [porozumění a přijetí] současnosti a budoucnosti, nikoliv obráceně. Máme-li zkreslenou nebo zcela mylnou představu o původu a historii vesmíru, života a člověka, budeme mít nevyhnutně zkreslenou nebo zcela mylnou představu také o své identitě, poslání a hodnotě. Pointa je v tom, že podle toho čemu, resp. komu věříme, budeme také žít - tedy myslet, rozhodovat se, mluvit a jednat.

Defakto celý náš život a jeho výsledek (cíl) závisí na tom, jaký postoj zaujmeme k následujícím otázkám:

 • Proč jsme tady a čeho jsme vlastně součástí? Plánu a záměru nebo chaosu a náhody?
 • Byl život - náš i všech živých tvorů na této planetě - stvořen (darován) na základě vědomého rozhodnutí vyšší Bytosti (Stvořitele) nebo je to výsledek náhodné (neplánované, nekoordinované) série čistě materiální procesů? Jinými slovy, je život náhodným (neplánovaným) nebo statistickým (hromadným) nebo zákonitým (nutným) jevem? Anebo je to velkolepý dar od věčně (tj. bez příčiny) živého Stvořitele?
 • Pochází (vyvinul se) člověk z opice (popř. z jiného zvířete) ... nebo byl původně stvořen k Božímu obrazu - k obrazu věčné Boží morální, rozumové, citové a tělesné dokonalosti? Jak potom došlo k narušení tohoto Božího obrazu v člověku? Odkud se vzalo zlo a smrt?
 • Jakou hodnotu má lidský život a život obecně? Lze ji měřit vědeckými metodami? Existuje nějaká stupnice, nějaké měřidlo? Co nebo Kdo určuje naši hodnotu? - Vzhled? Vzdělání? Majetek? Rod? Barva pleti? Národnost? Výchova a kultura? Nebo bezpodmínečná, zástupná smrt (oběť) Ježíše Krista na Kříži?
 • Jak by se změnilo vnímání naší hodnoty a smyslu, kdybychom připustili, že by se člověk mohl vyvinout z nějakého zvířete? A jak by se změnilo naše vnímání hodnoty v podstatě čehokoliv, pokud by život byl zcela náhodným jevem?
 • Byli naši předkové méně inteligentní a tvořiví než my nebo byli naopak daleko silnější, tvořivější a inteligentnější (tj. méně zdegenerovaní)? Dožívali se lidé před celosvětovou potopou skutečně téměř 1000 let? Je něco takového vůbec možné?
 • Byl svět na počátku dokonalý (prostý všech forem zla a smrti) - stvořený přesně jak ho dokonalý, milující a spravedlivý Bůh chtěl nebo byl naopak velmi nedokonalý, temný a chaotický a postupně se sám (do)vyvinul do dnešní „dokonalosti" prostřednictvím katastrof, soupeření, bojů, utrpení, mutací (nemocí) a smrti?
 • Odkud pochází muž a žena? Jsou muž a žena stvořeni jeden pro druhého, aby vytvořili jedno tělo a zapadli jeden do druhého jako "puzzle" nebo jsou to 2 soupeři v ringu, 2 prototypy - 2 verze - člověka, z nichž jedna má zvítězit a ta druhá zaniknout?
 • Odkud pochází manželství a rodina. Je to lidský výmysl, produkt evoluce nebo Bohem ustanovený vztah a od Boha daný základ lidské společnosti?
 • Jaký je původ všech ras a národů Země? Pocházíme všichni z jednoho (prvního) manželského páru, o kterém mluví kniha Genesis - od Adama a Evy?
 • Byla celosvětová potopa popsaná v knize Genesis (1. Mojžíšova)?
 • Je Noemova archa a v ní zachovaní suchozemští tvorové a člověk (8 lidí) před destruktivními následky celosvětové potopy jen pověra nebo významná historická událost, která se opravdu stala?
 • Dokazují radiometrické (či jiné) datovací metody, že Země je stará - miliardy let - nebo je naopak velmi mladá - jen několik tisíc let, jak říká kniha Genesis?
 • Je možné rozborem chemického složení a různých fyzikálních vlastností nějaké věci (např. nerostu či fosílie) zjistit její skutečné stáří? Jakou roli v určování stáří Země a lidstva hrají literární záznamy a ústní tradice?
 • Jak starý je Vesmír? Je možné určit jeho stáří? Pokud ano, na základě čeho? Je velikost (rozlehlost) vesmíru důkazem jeho vysokého stáří? Byl celý vesmír (2. nebe) stvořen Bohem během jednoho pozemského dne (24h), jak píše kniha Genesis? Pokud ano, s čím by taková víra byla v rozporu? - S vědou? S kulturou a mentalitou? S naší filozofií a náboženstvím?
 • Odkud se vzala Sluneční soustava, Měsíc a samotná Země? Jak staré (mladé) jsou?
 • Je fyzický (fyzikální) vesmír všechno, co jest? Existuje něco „za" vesmírem? Pokud ano, co nebo kdo to je? Může na tyto otázky dát odpověď experimentální (operační) věda? Jsou biblické odpovědi na tyto otázky v rozporu s experimentální (operační) vědou?
 • Můžeme věřit Bibli a poselství Kristova evangelia? Na základě čeho?
 • Je vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých skutečná historická událost? Může experimentální věda vyvrátit tuto skutečnost?Co to pro nás znamená, že Kristus porazil smrt?
 • Je křesťanství (Kristovo evangelium usvědčení, pokání, odpuštění, smíření a daru věčného života) v rozporu s přírodními vědami, díky kterým máme např. auta, mobily, počítače a internet?
 • Použil Bůh evoluci (v neo-darwinistickém smyslu) k vytvoření vesmíru, života a člověka? Je možné evoluci a miliardy let sloučit s biblickou zprávou o stvoření všeho v 6+1 dnech, pádu člověka, vyhnání z ráje, prokletí, celosvětové potopě, stavbě Babylónské věže (a města), zmatení lidských jazyků a rozptýlení lidí po celém světě ... atd.?
 • Mají přírodní zákony také svého Zákonodárce? Pokud ano, kdo to je? Je existence (a víra v existenci) Zákonodárce DOPLNĚNÍM přírodních věd zkoumajících samotné přírodní zákony nebo jejich VYVRÁCENÍM?
 • Je křesťanství jen dalším náboženstvím z mnoha? Existuje možnost sloučit všechna světová náboženství do jednoho? - tzn. Křesťanství, Židovství, Islám, Hinduismus, Animismus, Panteismus, Buddhismus, Zoroastrismus, Báháismus, Janismus, Sikhismus, Taoismus, Evolucionismus, Materialismus, Naturalismus ... a další
 • Co znamená, že Ježíš Kristus je jedinou (pravou) cestou k Bohu?
 • Proč existuje smrt? Je to nepřítel? Pokud ano, bude někdy navždy přemožena a zničena? Jinými slovy bude smrt usmrcena? Kdo se o to postaral (postará)?
 • Bude konec světa? Brzy nebo za miliardy roků? Jak bude probíhat? Je biblická zpráva o 2. příchodu vzkříšeného Ježíše Krista na Zem pouhá alegorie nebo lež určená k ovládání lidských davů nebo čistá pravda?
 • Odkud se vzalo zlo? Jaká je skutečná podstata zla? Je zlo soupeřem dobra? Jsou dobro a zlo stejně silné nebo je zlo pouhým parazitem a dobro jeho hostitelem? Může dobro existovat bez zla? Může zlo existovat bez dobra? Co je vlastně dobro?

Pravděpodobně jste si některé z těchto otázek už položili. Webové stránky STVORENI.CZ Vám nabízí fundované odpovědi předních českých i zahraničních autorů a odborníků z mnoha vědních oborů. Připravujeme pro Vás odpovědi jak na přírodovědecké tak na náboženské otázky a diskusní fórum, kde budete moci vyjádřit také svůj názor.
Přejeme Vám vzrušující chvíle při hledání a objevování pravdy ... k čemuž, jak věříme, přispěje i četba našich stránek.

kızılay dershane

Za redaktorský tým Maranatha z.s.
Mgr. Libor Votoček

Storeni Maranatha

Storeni Maranatha

Storeni Maranatha

Storeni Maranatha