Klub skeptiků Sisyfos a jejich balvany - 8. díl - reakce pana Špiříka na udělení Bludného balvanu Pavlu Kábrtovi

| 15. 07. 2011 |

«Zpět

Klub skeptiků Sisyfos a jejich balvany - 8. díl - reakce pana Špiříka na udělení Bludného balvanu Pavlu Kábrtovi

Reakce pana Špiříka na udělení Bludného balvanu:


31. 3. 2011


Vážený pane Grygare, vážení členové klubu Sisyfos,


předem Vám musím poděkovat za vytrvalou kritiku a udělování Bludných balvanů různým šarlatánům a propagátorům esoteriky.


Udivil mne však způsob a důvody k udělení letošního stříbrného Bludného balvanu pro pana Pavla Kábrta. Ne že by se pan Kábrt nedopouštěl omylů, na které upozorňujete (představa, že Země je stará pouze několik tisíc let, že vesmír neměl počátek ve Velkém třesku, atd.). Zastal bych se pana Kábrta, který se „od mládí tématikou kreace - evoluce zabývá", je přístupný objektivní argumentaci, a pokud se v některých věcech vědy mýlí, nelze to připsat jen na jeho vrub, ale v mnohém více neserióznosti přístupu samotných přírodních vědců k dané problematice. Z jejich vyjádření (zvláště v populárně vědeckých časopisech) není mnohdy poznat, co je opravdu vědecky a experimentálně potvrzené, a co je jen jejich vlastní, mnohdy ateistická evoluční interpretace. Zářným příkladem je v tom Richard Dawkins se svým programovým ateismem. Reakcí ze strany věřícího potom často bývá nejen odmítnutí ideologického ateismu, ale s ním i experimentálně ověřených poznatků.


Při udělení jste se pustili nejen do hodnocení pana Kábrta, ale vyjadřujete se ke kreacionismu a Bibli obecně a dostáváte se do oblasti teologie. Je zde exemplárně vidět, že současní teologové mají mnohem větší znalosti z oboru přírodovědy a psychologie, než současní přírodovědci z oblasti teologie. Vaše zdůvodnění potom obsahuje výroky, které se týkají i křesťanské víry, a které jsou bludné nebo přinejmenším zavádějící.

 

 1. Vytýkáte panu Kábrtovi, že „Bibli považuje za zdroj objektivních informací". V tom překračujete svoji vědeckou pravomoc a dopouštíte se omylu. Dovolte, abych Vám připomenul, že Katolická církev pokládá Bibli za Bohem inspirovanou knihu, sepsanou pod vnuknutím Ducha svatého, ale také mnohdy za skutečný historický pramen. Uznává, že Bible učí „spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu..." (porov. KKC 101-139).

  Samozřejmě výklad Bible je věcí, kterou není možné dělat svévolně. Pan Kábrt se při svém výkladu Bible drží spíše evangelijního hnutí než výkladu Magisteria, a proto může dojít k desinterpretaci. Nelze pominout, že při výkladu Bible je nutno brát na zřetel také vědecké poznání světa, a tady mají jistě co říci i vědci. Pan Kábrt se může mýlit a jistě máte právo (či dokonce povinnost) ho zkorigovat. Ovšem, mohou se mýlit i vědci při interpretaci svých objevů a teorií.

  Váš způsob hovoření o Bibli je scestný, není objektivnější a pravdivější knihy na světě, než Bible.

  ***

 2. Udělení ceny se netýká jen kreacionistických názorů pana Kábrta, ale kreacionismu obecněji: „Přiznejme, že Sisyfos si zpočátku aktivit Pavla Kábrta a vůbec vědeckého kreacionismu mnoho nevšímal. Tuto pavědu jsme pokládali..."

  Chtěl bych vám připomenout, že oficiální a neměnné (dogmatické) stanovisko Katolické církve v otázce původu světa a života není evolucionismus, ale kreacionismus: „Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae..." (Symbolum Apostolicum). „Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum ... per quem omnia facta sunt..." (Symbolum Nicaenum - Constantinopolitanum)

  Ne všechny formy kreacionismu a výkladu Bible jsou v konfliktu s evolučními či vědeckými poznatky. Vědci se nemohou zlobit na Církev, že vidí počátek světa a vznik života ve stvoření. Svět není plodem žádné nutnosti, slepého osudu nebo náhody (KKC 295). Vědci mají dost prostoru na to, aby tato tajemství přírody a obecně stvořitelského Božího plánu vysvětlili. A neměli by činit takové filosofické výklady svých teorií, které se nezakládají již na samotné vědě, ale spíše na jejich ateistických pozicích.

  Z textu udělení se lze domnívat, že Bludný balvan nedostal jen Pavel Kábrt, ale kreacionismus obecně. Chcete udělit Bludný balvan za víru ve stvoření světa Bohem Katolické církvi a všem křesťanům?

  Požadavek, aby členové z klubu Sisyfos se nedovolávali vědy k popírání Boha a jeho stvořitelské moci, by měl být samozřejmostí. Věda existenci Boha a počátek světa skrze stvoření (kreacionismus) popřít nemůže. Věda a křesťanská víra si odporovat nemohou.

  ***
 3. Za velice neseriózní ze strany klubu Sisyfos považuji zdůvodnění udělení ceny. Již samotné oznámení, za co uděluje Pavlu Kábrtovi balvan, zní: za dlouholetou propagaci vědeckého kreacionismu. Do kreacionismu se přitom zařazuje, podle jeho čelních představitelů, i teorie Intelligent design (ID), jako jeho varianta či jako neokreacionismus.

  Členům klubu Sisyfos musí být jasné, že tady nejde jen o názory pana Kábrta, ale o spor evoluce - kreacionismus obecně (pokud teda nejsou úplně naivní). Nikde ale v celém zdůvodnění není zmínka, že se udělení klub nevyjadřuje k jiným kreacionistickým postojům či teorii ID. Bez jasného uvedení tohoto vymezení je udělení této ceny nepřijatelné!

  K tomu se zmiňujete v oficiálním zdůvodnění o studii J. Heřta Kreacionismus ve sborníku Věda kontra iracionalita 4. Tento článek považuji za nevědecký, protože se v něm vyskytují některé ateistické předpoklady prof. Jiřího Heřta. Podrobil jsem ho kritice a Vy sami jste navrhli uveřejnit moje stanovisko na svých stránkách a v stanovisku nebylo shledáno něco, co by zásadně odporovalo vědeckému poznání. K tomu se jedná o soukromý názor prof. Heřta: „Ještě musím poznamenat, že za svůj článek nesu odpovědnost jen já a že se k němu výbor našeho skeptického klubu SISYFOS nevyjadřoval." Uvedením článku v zdůvodnění Bludného balvanu, spolu s oficiálními akty klubu, však dostávají jeho ateistické názory jakýsi vědecký punc, považujete je za oficiální, což je nepřípustné, pokud si klub chce zachovat vědeckou objektivnost a náboženskou indiferenitu, jak to má ve svých stanovách.

  Zdůvodnění je nepřijatelné i pro samotného pana Kábrta, neboť vaše postoje se tímto zakládají na Heřtově studii, která připouští jenom jeden správný vědecký názor - ateistická evoluce. Jestliže tedy pan Kábrt odpověděl o potřebě metanoii, pokání na adresu pana Grygara (a členů klubu Sisyfos), nemohl odpovědět jinak. Pro věřícího člověka jsou ateistické názory ve studii pana profesora Heřta nepřijatelné, a protože nebyla uvedena žádná jiná alternativa, jedná se o zdůvodnění morálně závadné. Udělujete Bludné balvany za mylné objevy, ale sami propagujete zcela mylné názory. (porov. Mt 7, 3 - 5)

  ***
 4. Je všeobecně známo, že čelní představitelé a zakladatelé klubu Sisyfos jsou povětšinou „vědečtí ateisté", například prof. Jiří Heřt, či spisovatelka Věra Nosková. Vznáším proto námitku zaujatosti. Tím spíše, že udělení ceny považujete ne za legraci, ale myslíte to vážně, dokonce se domáháte dalších až právních kroků od společnosti. (Viz připomínka o prošetření policií zmíněná v úvodu udělení letošní ceny, či vyhrožování Školským zákonem na adresu pana Kábrta).

  Na zdůvodnění této zaujatosti uvádím výrok paní Věry Noskové: „Jinak - kreacionismus je pěkná blbost" (Věra Nosková: Ať nás blbost nezaplaví, rozhovor z 27. září 2010)
  Podobně se vyznává pan profesor Jiří Heřt: „Já se domnívám, že kreacionismus není jen jiným pohledem na svět, ale že je pohledem mylným. Někdy je jen projevem nevzdělanosti, většinou však projevem absence racionálního myšlení." (Kreacionismus, Věda kontra iracionalita 4)

  Jejich popření kreacionismu jako takového nevychází a ani nemůže vycházet z vědeckého poznání, ale z jejich čistě subjektivních ateistických postojů.

  Zde bych se také zmínil o vašem neseriózním přístupu, když komentujete výrok pana Kabrta: „Člověk je příbuzný s opicí jako stolička s jezevčíkem", poznámkou: „(Budiž to výzvou k prozkoumání DNA stoličky!)" Z filozofického či teologického pohledu je tento výrok adekvátní a snažit se ho vysmívat přenesením do roviny molekulární biologie je naprosto nemístné. Podobě by se dala ohodnotit panem Kábrtem citovaná odpověď Jiřího Grygara na jeho otázku, co a kde se vyvíjí: „Například auta se vyvíjejí, pane Kábrte".

  ***
 5. „Jakou mírou měříte, takovou vám bude naměřeno, a ještě přidáno." (Mk 4, 24)

  Závěrem: Je chvályhodné, že klub chce po příkladu pana Kábrta „napnout své skrovné síly" k otázce kreace - evoluce a tím si i doplnit chybějící teologické vzdělání. Pokud se však v rámci toho chcete pouštět do popírání Stvoření, doporučuji se zaměřit smysluplnějším směrem.

  Podle stanov nelze již udělený Bludný balvan zrušit, navrhuji proto za propagování vědeckého ateismu, t.j. za soustavné vysmívání kreacionismu a „vědecké" zdůvodňování neexistence Boha Stvořitele, udělit Bludný balvan za rok 2011 také samotným zakládajícím členům klubu SISYFOS.

  S pozdravem
  P. Ing. Jiří Špiřík Th.D.
  Kostelní 74, 377 01 Jindřichův Hradec