Klub skeptiků Sisyfos a jejich balvany - 3. díl - reakce Maranathy na komentář pana docenta Zlatníka za klub Sisyfos

| 07. 06. 2011 |

«Zpět

Klub skeptiků Sisyfos a jejich balvany - 3. díl - reakce Maranathy na komentář pana docenta Zlatníka za klub Sisyfos

Nyní následuje reakce společnosti Maranatha o.s. Praha - na komentář pana docenta Zlatníka týkající se přednáškového cyklu Kde jsme ztratili křídla - komentář byl uveden v přechozím - 2. díle tohoto seriálu

Věda a víra

Bylo by vskutku neobjektivní a pošetilé nazývat odpověď poukazující na inteligentní příčinu a záměr (Stvořitele - Boha) v otázce původu vesmíru, života a člověka za nevědeckou, mytickou nebo dokonce směšnou. Možná by stačilo, kdyby se autoři kritiky stvořitelského pohledu na svět otevřeně přiznali k tomu, že mají prostě jinou víru v otázce původu a hodnoty než jeho zastánci a že stvoření světa v 6-ti dnech je nezajímá (což si dovolím tvrdit, že křesťan říci nemůže, protože tím by zcela opustil důvod i úzkou cestu ke spáse a věčnému životu v Kristu Ježíši), než aby zaměňovali předpoklady filozofie naturalismu za vědu a její testovatelné, opakovatelné a principiálně vyvratitelné objevy.

Věda - jako soubor poznatků o tom, jak funguje tento svět - poznatků, které je možné ověřit a libovolněkrát zopakovat vědeckými metodami (pozorováním či pokusem), byl, je a bude vždy pouze nástrojem v rukou lidí, kteří tento nástroj mohou používat různým způsobem, tj. k různým účelům. Někteří z nich mohou být fanatickými ateisty, jiní materialisty, jiní nadšenými humanisty, jejichž největším životním snem je totálně bezbožná společnost ... jiní mohou být přívrženci různých tajných spolků a hnutí, které aktivně bojují proti křesťanství a Bibli jako takové! Navenek to může být prezentováno jako upřímná touha ochránit veřejnost před bludaři ... což si klub skeptiků Sisyfos dal do svých stanov ... ale svým jednáním na sebe prozradili, že jejich boj není takový, jaký oni sami rádi prezentují a rozhodně není tak vědecky (ani morálně) čistý, jak rádi říkají.

Ve své chvályhodné snaze o odhalování bludařů se tentokrát dopustili nepřehlédnutelného a "neomluvitelného" přešlapu!

Vydali se do boje vírou proti víře ... materialismem proti teismu ... humanismem proti křesťanství ... anarchií proti teokracii ... a dokonce se pokusili vědou (velice omezeným poznáním té části reality, kterou je možné experimentálně prověřovat) zesměšnit poselství o počátečním nadpřirozeném (tj. nadpřírodním nebo nepřírodním - tj. z přírody nepocházejícím) stvoření vesmíru, života a člověka, které už z principu nemůže být v rozporu s experimentální vědou. A tak to vypadá, že klub Sisyfos si na sebe upletl bič, kterým se sám zpráskal! Žel mnoho lidí si toho nevšimlo ... protože intelektuální a mediální obratnost Sisyfa je na dostatečně vysoké úrovni, aby si toho dost lidí nevšimlo ... a možná slepě se nechali utvrdit ve své slepotě.

Společnost Maranatha o.s. rozhodně není proti tomu, aby se na veřejnosti nebo ve školách mluvilo o evoluci (resp. o Darwinismu) ... ani není pro to, aby se všude mluvilo jen o stvoření (biblickém kreacionismu) ... ale je kategoricky proti tomu, aby se v otázkách původu, hodnoty a smyslu naší existence postupovalo nečestně ... aby se lhalo ... překrucovalo a zesměšňovalo ... a nebo aby se využívalo (či spíše zneužívalo) vědecké poznání k propagaci výhradně evoluční materialisticko-ateisticko-humanistické víry ve školském systému !!! Jsme přesvědčeni, že dojde-li ve školním vyučovacím procesu na otázku vztahu mezi vědeckými poznatky a světonázorem (tj. názorem na původ, hodnotu a smysl světa), měly by být studentům čestně představeny oba přístupy - jak materialisticko-ateisticko-humanistický, tak kreacionisticko-teisticko-kristocentrovský. V naší kultuře vystavěné původně na křesťanských základech by to měla být v jistém smyslu samozřejmost a také ctnost.

Ptáme se, koho jste nástrojem a čí agendu vlastně obhajujete a propagujete, vážení členové klubu Sisyfos? Víte to? Pokud odmítáte stvoření světa podle Genesis, nemůžete tak činit na základě vědeckých poznatků, protože ty samy se netýkají stvoření vesmíru, života a člověka ale pouze toho, jak tyto stvořené systémy fungují tady a teď ... tak potom svoji evoluční materialistickou víru obhajujete na základě čeho? Jste ochotni si uvědomit, že máte prostě jinou víru? Máte na to samozřejmě právo! Jen prosíme, nevydávejte svoji víru za vědu! A nedělejte pavědce a blby z těch, kteří nesdílejí vaši evoluční materialisticko-ateistickou víru.

Toto byl z vaší strany skutečně přešlap !!! Sami jste se ocitli na území, o kterém tvrdíte, že se na něm nenacházíte ... tj. pustili jste se do obhajoby evoluční materialisticko-ateistické věrouky pomocí vědy ... a to je v přímém rozporu s vašimi vlastními stanovami !!! Pojďme se na ně podívat! Citujeme z Vašich stránek www.sisyfos.cz

Klasickým skeptickým tématem jsou všechny okultní, ezoterické a paranormální názory, aktivity a jevy. Patří sem astrologie, keltománie, numerologie, tzv. ufologie, téma mimozemšťanů, proutkaření, poltergeisti, posmrtný život, kryptozoologie, pseudohistorie, zázraky, kreacionismus.

Navrhujeme Vám 2 typy změn! - Buďto vypusťte zázraky a kreacionismus ... nebo tam připište ještě materialismus (že vše existující má čistě hmotnou-materiální podstatu), naturalismus (tj. že vše na této planetě pochází z přírody - jejich zdrojů, vlastností a mechanismů), darwinismus-evolucionismus (že všechny živé organismy se postupně vytvořily z jednoho prapředka výhradně náhodnými změnami v jeho genomu a následnou selekcí způsobenou "tlakem" změn okolního prostředí - tzv. přírodním výběrem) a ateismus (že neexistuje myslící, mluvící, slyšící bytost - Stvořitel vesmíru, života a člověka, který je nad - tj. je Původcem - hmotou, časoprostorem, přírodními zákony, informací a stvořeným životem).

Pokud se rozhodnete pro druhou variantu ... rádi bychom rozšířili Vaše řady :)

Bylo by čestné i vědecké, kdyby se autoři kritiky rovnou přiznali, že s Biblí a jejím poselstvím o stvoření a záchraně skrze Krista nechtějí mít nic společného (a to nikoliv kvůli vědě, nýbrž NAVZDORY vědě a jejím objevům) a že je jim bližší darwinismus (resp. neo-darwinismus) a jeho poselství o nemilosrdném boji o potravu a samice, o přežití jedince nejlépe přizpůsobeného okolnímu prostředí (tj. také držet ústa a krok), o jeho náhodném původu (neplánovitosti, bezúčelnosti) a stovkách miliónů let výbuchů, srážek, náhodného míchání hmoty a energie, bojů, nemocí, genetických mutací (chyb), utrpení a smrti, které mají postupně vyústit v ráj na Zemi poté, co člověk uchopí prostřednictvím moderních technologií svůj osud do svých vlastních rukou.

Tato krystalicky čistá materialisticko-humanistická utopie obratně představovaná jako čistá věda a racionalita se opět stane - jako již několikrát v minulosti - příčinou pádu jejích vyznavačů a propagátorů. Z celé reakce jasně vyplynulo, že pan Zlatník a možná i celý klub Sisyfos jsou na svoji materialisticko-humanistickou pozici náležitě hrdí.

Pak už jen zbývá, aby autoři kritiky tuto svoji víru důsledně uplatňovali ve svém každodenním životě a pravidelně konzumovali její plody (což se pravděpodobně již děje a může dále utužovat tento postoj).

Možná stojí za zmínku, že autoři relativizujících článků jsou na světě také díky tomu, že desítky generací našich předků důsledně hájili (svým životem) křesťanskou víru a hodnotu každého člověka odvozenou od Božího obrazu v člověku přesně podle výpovědi knihy Genesis. Dnešní „pokrokový" a „vědecký" svět však jen stěží zanechává potomstvo ochotné naslouchat věčným pravdám biblického evangelia. Neúplnost našeho (vědeckého) poznání spatřuji především v tom, že možnosti hmoty a kreativita lidského ducha jsou podle všeho nevyčerpatelné, rozhodně to ale není důvodem k agnosticismu, ateismu nebo nihilismu. Tvrzení, že nic nevíme nebo že Boží existence je vlastně iluze nebo že Bůh do vědy nepatří, jsou prostým vyjádřením jiné víry (nikoliv objektivity nebo vědeckosti), která je s Biblí principiálně neslučitelná a kterou důsledně praktikující křesťan z pochopitelných důvodů nemůže zastávat. Vaše „ano" ať znamená „ano" a Vaše „ne" ať znamená „ne", co je nadto, je ze zlého.