Klub skeptiků Sisyfos a jejich balvany - 5. díl - reakce Maranathy na udělení bronzového BB klubem Sisyfos

| 07. 06. 2011 |

«Zpět

Klub skeptiků Sisyfos a jejich balvany - 5. díl - reakce Maranathy na udělení bronzového BB klubem Sisyfos

Skeptik se táže, křesťan odpovídá:

Maranatha vs. Sisyfos
Občanské sdružení Maranatha bylo klubem skeptiků Sisyfos veřejně a za účasti médií označeno za spolek propagující biblický kreacionismus vydávaný za vědu. Toto silně matoucí slovní spojení v mnoha lidech vzbuzuje dojem, že Maranatha o.s. spolu s prof. Veithem je spolek středověkých tmářů a náboženských fanatiků, kteří se snaží pod rouškou vědy podsouvat lidem nějaké organizované náboženství.

Skepticismus vs. křesťanství
Matoucí je již samotný předpoklad všech skeptiků (nejen těch, kteří jsou členy klubu Sisyfos), že víra v nadpřirozeno člověka spoutává a obelhává, zatímco nevíra v nadpřirozeno člověka osvobozuje a posouvá blíže k pravdě - to je pravděpodobně motto klubu Sisyfos. Tento způsob myšlení je pro většinu křesťanů snadno pochopitelný, protože byli kdysi také takto nevěřící, i když ne každý křesťan byl někdy takto nevěřící. Křesťan nikoho takového (ani nikoho jiného) za jeho postoj(e) neodsuzuje ani nekritizuje, nabízí však hlubší porozumění podstatě fenoménu „víra", které skeptik postrádá. Skeptik bojuje proti pověrám a lžím převážně v oblasti vědy. Křesťan bojuje o víru Ježíše Krista, která je Boží odpovědí na lidskou beznaděj, nevíru, sobectví a strach. Skeptik chce očistit vědu od lží a pověr, křesťan chce očistit víru od ziskuchtivosti a samospravedlnosti. Skeptik chce oddělit vědu od jakékoliv víry v nadpřirozeno, křesťan hledá vztah mezi přirozeným (vědecky zkoumatelný) a nadpřirozeným světem.

Konstrukční a operační procesy
Podobně matoucí je, když tzv. skeptik zpochybňuje stvoření světa a všeho živého (v 6+1 dnech) nad-přirozenou (tj. nad-přírodní nebo ne-přírodní, tj. z přírody nepocházející) inteligencí tím, že se odvolává na rozum (racio) a vědu (experiment), jejíž doménou je ale něco zcela jiného. Věda totiž umí popsat pouze velmi malou část pouze výsledku (produktu) takového aktu nad-přirozeného stvoření, o kterém mluví kniha Genesis, nikoliv samotný akt (průběh) nebo dokonce samotného Aktéra. Neznamená to však automaticky, že by se věda nemohla či dokonce nesměla vyjádřit k otázce nadpřirozeného (tj. z přírody nepocházejícího původu) stvoření a hledat a nalézat přirozený i nadpřirozený (nad-přírodní) soulad mezi tím, co popisuje Bible, a tím co popisuje věda. Skeptik tedy hovoří o "jablkách" a vysmívá se "pomerančům".

Je to podobně matoucí, jako zpochybňovat existenci inteligentního návrháře (inženýra) a výrobní linky (výrobních-konstrukčních procesů) v automobilovém závodě tím, že nikde v konstrukci samotného motoru ani během spalovacího procesu uvnitř motoru nebyla objevena „žádná stopa" ani po inženýrovi ani po výrobní lince a konstrukčních procesech, kterými byl motor dáván dohromady. Křesťan se táže: „A měl by toto skeptik v motoru objevit?!" A pokud to tam nenalézá, je jeho prohlášení, že motor nebyl navržen inteligentním inženýrem ani zkonstruován na výrobní lince jinými procesy, než které v něm probíhají při jeho fungování (spalování nafty) ... automaticky racionální a vědecké?! Je to důkaz toho, že křesťan, který tvrdí opak, je pavědec nebo dokonce blb? Pokračujme dále!

Skepticismus vs. křesťanství, logika a premisa
Dovolíme si tvrdit, že tento druh skepticismu je ve skutečnosti neochota rozlišit a rozlišovat to, co má být rozlišeno a rozlišováno! Mlžit může každý, stačí, když se pustí do věcí, kterým nerozumí, jak by měl nebo mohl. To se může stát jak skeptikovi tak křesťanovi.

Myšlení křesťana se na rozdíl od skeptika nezužuje pouze na vědecky ověřitelná fakta a zákony logiky aplikované na evoluční materialisticko-ateisticko-humanistickou premisu. Křesťan ví, že logika sama představuje pouze nástroj nikoliv cíl, logika sama není ani žalobcem ani soudcem ani obhájcem, je pouze materiálem a prostředkem, který všichni tři zkoumají a posuzují na základě pohnutek, výchozích předpokladů a cílů, ke kterým ten který uživatel logiky touží dospět. Křesťan tedy ví, že pravda není nevyhnutelným (automatickým) produktem důsledné aplikace zákonů logiky na jakoukoliv premisu (výchozí předpoklad). Logika sama tedy nemůže člověka nikdy přivést k pravdě (určitému cíli), protože ji může aplikovat na špatné (lživé) předpoklady, které umožňují dospět pouze ke spatnému (lživému) typu cíle. Cíl ke kterému můžeme dospět proto závisí hlavně na výchozích předpokladech, jejichž adekvátnost (přijatelnost či nepřijatelnost) může být posouzena pouze "odhadem", "citem" či chcete-li "vírou". Tomuto kroku se nemůže vyhnout ani ten nejskeptičtější skeptik na této planetě! I on proto začíná s jistým stupněm víry, se kterou uchopuje předpoklady, z nichž potom ve svých úvahách vychází a na něž potom aplikuje zákony logiky.

Znovu připomínáme, že rozlišení mezi konstrukčními a operačními procesy - tj. mezi procesy, které vedly k vytvoření systému a procesy, které probíhají v již hotovém systému, když funguje (plní svou funkci), je žádoucí a z vědeckého hlediska zcela korektní postup a o tom je mimo jiné právě biblický kreacionismus. Tyto 2 typy procesů ale zřejmě skeptik ani Sisyfos nerozlišují! Křesťan se ptá, jestli záměrně nebo z nevědomosti?!

Biblický kreacionismus a věda
Biblický kreacionismus je soubor úvah, které se snaží vystihnout možný a vědecky relevantní vztah mezi konstrukčními procesy, kterými Bůh stvořil svět (text 1. biblické knihy Genesis) a mezi operačními procesy, které dnes v přírodě probíhají a „udržují" ji v chodu a v určitém stupni řádu a integrace jejích jednotlivých částí.

Přírodní vědy jak známo popisují téměř výhradě operační procesy v přírodě, tj. procesy kterými příroda takříkajíc funguje a velmi, velmi, velmi omezeně a kostrbatě dokážou popsat tzv. sekundární konstrukční procesy, kterými se v přírodě předává život z generace na generaci. Co však přírodní vědy nedokážou, je (z)měřit a/nebo popsat tzv. primární konstrukční procesy, kterými Stvořitel na počátku vytvořil svět, přírodu a všechny živé tvory včetně člověka ... a už vůbec nedokážou přírodní vědy (z)měřit ani popsat samotného Konstruktéra (Boha). Biblický kreacionismus usiluje o určitý vzájemný soulad mezi všemi těmito „oblastmi". Biblický kreacionista proto musí dobře znát vědu, Bibli i samotného Konstruktéra, a to je úkol skutečně nadlidský a celoživotní. Je zřejmé, že ani v jedné oblasti nemůže ani křesťan ani skeptik rozumět všemu. Zdaleka ne!

Kreacionismus se pokouší tyto 3 oblasti přemostit a nalézt soulad (harmonii) mezi tím, co je napsáno v knize Genesis o ZKONSTRUOVÁNÍ a HISTORII SVĚTA a o BOHU SAMOTNÉM a tím, co objevila a objevuje jak experimentální tak historická věda o FUNGOVÁNÍ a HISTORII SVĚTA. Křesťan se ptá, proč by mezi nimi neměl existovat (dokonalý) soulad? Pokud tentýž Bůh, který stvořil svět tak, jak je popsáno v knize Genesis, ho také dnes udržuje v existenci a svrchovaně řídí, potom by zde měl existovat hluboký soulad - mnohem hlubší, než který si kdy věda předsevzala objevit.

Má právo skeptik nebo klub Sisyfos ... či kdokoliv jiný ... toto počínání označit za nevědecké, nebo dokonce nebezpečné či nemorální ... tmářské ... či dokonce blbé? Má právo klub Sisyfos označit kreacionismus za matoucí, nevědeckou (vědě odporující), blbou či dokonce nebezpečnou teorii jenom proto, že je principiálně neslučitelný s jejich materialistickou vírou (s jejich a priorním předpokladem materialismu, naturalismu a ateismu)? Jak potom nazve klub Sisyfos evolucionismus, materialismus či ateismus? Jak potom nazve svoji snahu hledat soulad mezi tím, co hlásá evolucionistická, materialistická a ateistická filozofie (ne věda!!!) a tím, co objevila a objevuje experimentální a historická věda o FUNGOVÁNÍ a HISTORII SVĚTA?

Vždyt klub Sisyfos se vlastně pokouší o totéž, co společnost Maranatha. Akorát místo biblického kreacionismu si zvolila evolucionismus, materialismus a ateismus.

Nyní bychom měli udělit zlatý (o)bludný balvan spolku Sisyfos, protože se pokouší vydávat evolucionismus, materialismus a ateismus za vědu! Udělili bychom ho jak v kategorii družstev (celý klub Sisyfos) tak v kategorii jednotlivců (např. prof. Heřt, doc. Zlatník nebo dr. Grygar).

Cíl společnosti Maranatha o.s.
Naším úmyslem tedy nebylo propagovat biblickou zprávu o stvoření světa, jako by to byl výsledek laboratorních měření. Toto je ze strany spolku Sisyfos nečestné podsouvání jiného úmyslu, než který společnost Maranatha měla! Naší snahou bylo něco docela jiného. Chtěli jsme lidem představit biblického Boha, jehož Slovo je potvrzováno také všemi zásadními objevy přírodních i historických věd! Chtěli jsme také lidem ukázat, že žádný člověk na této planetě nemá výmluvu, pokud nevidí věčnou (nepomíjivou) moc a božství (svrchovanost) Stvořitele ve stvořené přírodě ... dívá-li se s otevřenýma „očima" kolem sebe - bez předpojatosti, bez toho aniž by vše automaticky filtroval filtrem materialismu (naturalismu) a ateismu, jak to činí spolek Sisyfos a jak se žel učí naše děti v našem školském systému ... za peníze daňových poplatníků. Právě s tzv. laboratorními důkazy týkajícími se původu života se setkáváme hlavně u materialistů a evolucionistů, kteří zapojují veškerou svoji inteligenci na to, aby obhájili svoji materialistickou víru, že život nemá žádného inteligentního konstruktéra!

Chtěli jsme ukázat laické i odborné veřejnosti, že vědecké poznatky (které samozřejmě nezpochybňujeme!) mohou spolu souviset úplně jinak, než jak se obvykle veřejnosti předkládá a jak se učí naše děti ve školách. Chtěli jsme kromě vědeckých faktů představit také možné příčiny a možná východiska vážného stavu, ve kterém se nalézáme jako jednotlivci i jako celá společnost - příčiny a východiska z pohledu tolik překrucované, přehlížené a zesměšňované knihy knih - Bible!

Tento záměr považujeme za čestný a ušlechtilý! A nejen na základě vysoké návštěvnosti přednáškového cyklu docházíme k závěru, že lidé tento náš záměr kvitovali. Naše ústava nám zaručuje toto právo - včetně toho nebýt dehonestován udělováním bludných balvanů vyznavači evoluční materialisticko-ateisticko-humanistické víry, (ne)hledě na to, že spolek Sisyfos porušuje vlastní stanovy, protože se v souvislosti s biblickým kreacionismem defakto pouští do boje proti křesťanství a Bibli jako takové ... a nejen to, svůj boj zakládá na tom, že obhajuje a propaguje staronové náboženství materialismu!

Děkujeme za nabídku, toto materialistické náboženství (jinými slovy modlářství) důvěrně známe, opustili jsme jej a místo něj jsme přijali živou víru, která vysvobozuje z bludu soběstačnosti a samospravedlnosti a jejímž stavitelem je sám Ježíš Kristus! Jsme přesvědčeni, že Kristovství je nekonečně lepší světonázor a životní cesta než materialismus, evolucionismus a ateismus dohromady, a také jsme znovu připraveni toto své stanovisko obhajovat, trpělivě, s láskou a porozuměním po vzoru Ježíše Krista!

Chtěli jsme tedy lidem ukázat na pozoruhodný soulad mezi moderní vědou a jejími objevy a faktickým, historickým, morálním i prorockým rozměrem biblických textů! Neměli jsme v úmyslu (a ani by nás to nenapadlo) zaměňovat víru za vědu ... pouze jsme chtěli ukázat na jejich možný vzájemný soulad ... a pokud jde konkrétně o víru biblickou také na soulad faktický a historický a v některých momentech i morální!

Reakce Maranathy na falešné obvinění ze strany klubu Sisyfos
Na falešné obvinění z tmářství, nečestnosti a propagace náboženství pod rouškou vědy bychom rádi sdělili ještě následující:

 • V naší post-moderní společnosti je již několik desítek let (ještě během totality) pod rouškou vědy propagován NAOPAK ateismus, materialismus (naturalismus) a humanismus, kde úlohu boha defakto zastává sám člověk, takže je vhodné v tomto smyslu hovořit skutečně o náboženství a zneužítí vědy a vědeckého poznání k jeho propagaci. Člověk se tedy sám staví do pozice soudce a toho, kdo svrchovaně určuje a rozhoduje! Není tomu dávno, kdy si lidé mysleli, že poručí větru, dešti ... a jak to dopadlo, všichni víme! Skeptik tvrdí, že dobro a zlo, pravdu a lež lze vždy neomylně rozlišit tzv. kritickým, racionálním myšlením s využitím vědeckých poznatků a metod. Křesťan ví, že nikoliv, protože dobro a zlo, pravda a lež nejsou 2 nezávislé entity, které bychom mohli rozlišit jako jablka a pomeranče, změřit přístrojem nebo odhadnout na základě vlastní zkušenosti! Křesťan chápe dobro jako HOSTITELE a zlo jako PARAZITA! Zlo je z křesťanského pohledu vlastně poškozování, narušování, zneužívání, nedostatek nebo dokonce ztráta dobra, nikoliv opak dobra ... opak a nedostatek (ztráta) není jedno a totéž ... dobro a zlo, pravda a lež mají pak ve své nejvnitřnější podstatě zosobněný charakter! Abychom tedy mohli zlo rozeznat, musíme nejprve rozumět tomu, CO (kdo) CHYBÍ - CO (kdo) SCHÁZÍ! Křesťan ví, že dobro je vlastně jiný výraz pro Boží přítomnost a Boží vůli, kdežto Kristovu nepřítomnost (neangažovanost) označuje jako zlo! Křesťan ví, že bez tohoto vyššího biblického porozumění tomu, co (resp. kdo) je dobro a zlo, je dobro i zlo NUTNĚ relativizováno na pouhý výsledek společenské dohody resp. na produkt uplatňování moci dostatečně (názorově, ekonomicky, geograficky, nábožensky ...) silné zájmové skupiny.
 • Křesťan se ptá: „Usiluje o toto spolek Sisyfos?! Touží po tom, aby hodnota člověka byla v naší společnosti odvozována výhradně od společenské dohody a od ekonomické, fyzické či mentální výkonnosti jednotlivce?"
 • V naší společnosti dochází ke zneužívání vědy a vědeckého poznání k propagaci bezbožnosti (matoucím způsobem označovanou za racionální kritické myšlení), svévolnosti (mylně označované za svobodu) a lidské pýchy (poručíme větru, dešti ...) - výsledkem toho je, že naše společnost systematicky, krůček po krůčku předefinovává vše, na čem byla vybudována naše civilizace - manželství, nezaměnitelnou roli muže a ženy, význam rodiny, výchovu dětí rodiči. Naše post-moderní společnost dále odstraňuje vnitřní morální a vztahovou zodpovědnost, závazky a manželskou věrnost, protože to všechno může omezovat a ztěžovat (zpomalovat) náš konzumní a ustrašený způsob života. Popagujeme všemožné touhy a zájmy jednotlivců a skupin a věda a technologie nám tuto cestu mají zpříjemnit a zatraktivnit - takže cokoliv, co je momentálně příjemné a co chrání naše vlastní zájmy, je vlastně správné). Více znalostí technického rázu získaných díky vědě a jejím metodám pouze zvyšují dosah následků našich rozhodnutí - ať jsou dobré či zlé. Pokud se tato racionalizovaná anarchie vymkne kontrole ... a ona se dříve nebo později vymkne ... povoláme policii a armádu, která tento syčící „Papinův hrnec" znovu uzavře a přiloží další polínko do kamen!
 • Křesťan se ptá: „Usiluje o toto spolek Sisyfos?! Usiluje o znovuvytvoření materialistické společnosti, ve které bude důsledně vymýcena jakákoliv zmínka o Bohu a úctě k Němu, ve které budou všichni vycházet pouze z toho, co řekne tzv. věda ve službách soudruhů tam nahoře? Usiluje spolek Sisyfos o zbudování společnosti plné technokratů, šílených vědců a vlády omezeného a zdeformovaného lidského rozumu?"
 • V České republice pracují již několik let velice silné rozkladné vlivy působící aktivně zvláště na mladou generaci, která byla násilně vykořeněna z křesťanského dědictví našich předků pod rouškou vědeckosti (sekularizace) a (morální) nezávislosti (anarchie). Osvobozování lidí technologiemi, vědeckostí a racionalizací ateismu jaksi nefunguje. Nefungovalo to za „Bolševika", nefungovalo to za Hitlera, nefunguje to ani dnes. Jen se tím komplikuje, zrychluje a prohlubuje zkaženost morálně již narušených a nestálých jedinců, kteří se díky vědě a informacím mohou rychleji a komplikovaněji (z)ničit. Věda ani racio (rozum) neumí nikoho vysvobodit z pout sobectví a bezbožnosti, jen dávají falešný pocit jistoty lidem, kteří odmítají přijmout fakt, že jejich schopnosti a možnosti jsou darem Boží milosti a nikoliv jejich vlastní zásluha.
 • Křesťan se ptá: „Usiluje o toto spolek Sisyfos?!"
 • V naší společnosti je akutní nedostatek úcty - úcty k Bohu (Kristu) - Dárci a Udržovateli všeho bytí, kde začínají všechny další formy neúcty - konkrétně - neúcta k člověku jako k bližnímu svému - neúcta k manželství a rodině jakožto nenahraditelnému základu lidské společnosti - neúcta k učitelům a k vládním představitelům a dalším delegovaným autoritám ve společnosti (vláda je nejpřesnější a nejúplnější vzorek dané společnosti) - neúcta k mužům, manželům a otcům - neúcta k ženám, manželkám a matkám - neúcta k lidskému životu (potraty, eutanazie, eugenika - tzv. „plánované" rodičovství) - neúcta k přírodě (znečišťování, nerecyklovatelné materiály a technologie, nadužívání surovin a energií, nad-konzum) ... atd. Jsme si vědomi toho, že úcta ve všech podobách má svůj základ a kořen v úctě k Bohu - v bázni a pokoře před Jeho charakterem, láskou a milosrdenstvím!
 • Křesťan se ptá: „Usiluje spolek Sisyfos o vymýcení Kristovy víry a Jeho následování? Na čem chce Sisyfos založit všechny formy úcty, které byly jmenovány?"
 • Sám klub Sisyfos píše na svých stránkách, že vůdčí osobností světového skeptického hnutí je humanistický (a ateistický) filozof Paul Kurtz! Kdo je tento člověk? Křesťan ví, že pan Kurtz byl emeritním profesorem filozofie na Státní Univerzitě New York v Buffalu a je znám jako „otec sekulárního tj. ateistického humanismu". Profesor Kurtz vytvořil nový termín eupraxsofie, který zahrnuje filozofické směry a životní styly jako jsou např. sekulární humanismus a konfucianismus, které údajně nespočívají na víře v tzv. nadpřirozeno. Eupraxsofie je podle Kurtze nenáboženský životní styl či světonázor zdůrazňující význam etického a energického života a spočívající na racionálních přístupech jako jsou logika, pozorování či vědecké poznatky - raději než na víře, mysticismu a zjevení (pravdy na základě osobního vztahu s Kristem)! Paradoxem ovšem je, že profesor Kurtz a jeho stoupenci vyměnili jednu víru za druhou tím, že si ohraničili a zúžili své vnímání výhradně na materiálno a na to, co lze změřit (ověřit) vědeckými metodami v laboratoři. K odmítnutí nadpřirozena - konkrétně biblického Boha - je totiž nutná víra!
 • Křesťan se ptá: „Chce klub Sisyfos nahradit křesťanskou víru vírou materialistickou a humanistickou?"
 • V našem školském systému není adekvátním způsobem zohledněna vědecky relevantní alternativa k neo-darwinistické evoluční teorii - což je biblický kreacionismus. Všechny naše děti jsou pod rouškou svobody a tzv. ne-náboženského prostředí ve školském systému systematicky indoktrinovány téměř výhradně evolucionistickým náboženstvím materialismu a ateismu, a to za peníze daňových poplatníků. Ve jménu (náboženské) svobody je ve skutečnosti propagována bezbožnost a svévolnost. Dětem se nepředstavují čestně všechny tyto možnosti, aby si mohli rozmyslet, které z nich uvěří, nýbrž pouze jedna - ta "Darwinova" evoluční materialisticko-ateistická víra tak často vydávaná za vědu! Veřejnost se potom uspává líbivými řečmi, že náš školský systém osvobozuje naše děti od náboženských či jiných pověr, nebezpečných ideologií, pavěd a polopravd. Nejen na základě vlastních zkušeností můžeme potvrdit, že skutečnost je velice daleko od tohoto ideálu!
 • Křesťan se ptá: "Usiluje klub Sisyfos o to, aby náš školský systém propagoval ateismus, materialismus a humanismus ve školních osnovách i v rámci mimoškolních aktivit?"
 • Nutno podotknout, že darwinistická evoluční ideologie opírající se o materialismus, ateismus a humanismus byla základem pro vybudování fašistických a komunistických diktatur. A nejen to, tato ideologie je základem pro rasismus, monopolismus, behaviorismus, freudanismus, sociální darwinismus, panteismus, amoralismus, imperialismus, nacismus a okultismus. Evoluční materialisticko-ateisticko-humanistická ideologie se stala myšlenkovou platformou snažící se ospravedlnit také potratovou a drogovou kulturu, pornografii a promiskuitu (sexuální anarchii), homosexualitu, bestialitu, eutanázii, eugeniku a tzv. plánované rodičovství, šovinismus, otroctví, new-ageismus, znečišťování, kriminalitu, čarodějnictví, satanismus apod. Tyto vztahy a souvislosti jsou snadno historicky zdokumentovatelné! Žel dnešní situace ve společnosti a ve školství je taková, že všechny tyto fenomény jsou na nebývalém stupni rozvoji, s čímž přímo i nepřímo souvisí všechny další problémy a kompletní rozklad naší společnosti ... Ve světle těchto souvislostí se dnešní stav ukazuje být důsledkem směsi nedbalosti (nezájmu a lhostejnosti) a otevřené vzpoury vůči Bohu a Božímu řádu.
 • Křesťan se ptá: "Je si klub Sisyfos vědom toho, že svou propagací evolucionismu, materialismu, ateismu a humanismu rozšiřuje prostor pro uchycení se a rozkvět výše uvedených fenoménů?"

Klub Sisyfos a matení české veřejnosti
Pravděpodobně jedním z cílů klubu Sisyfos bylo poukázat na to, že biblický kreacionismus - jakožto soubor biblických výroků týkajících se původu, hodnoty, smyslu a historie vesmíru, života a člověka - není ve stejném postavení přímé ověřitelnosti (testovatelnosti) jako například teorie elektromagnetického pole ve fyzice, a tudíž není, jak už jsme zdůraznili, výsledkem laboratorních měření. Jsme rádi, že toto rozlišení bylo znovu připomenuto, nicméně naprosto stejné rozlišení je nutné provést také v případě materialistického redukcionalismu a evolucionismu, který je žel vydávaný za vědu mnohem častěji, než biblický kreacionismus.

Je nám líto, že v této otázce není klub skeptiků Sisyfos objektivní a zdá se, že ani nejeví zájem tento svůj nedostatek napravit.

Rádi bychom tedy zdůraznili, že Maranatha o.s. přednáškovým cyklem „Kde jsme ztratili křídla" s prof. Dr. Veithem nepropagovala biblický kreacionismus vydávaný za vědu, nýbrž propagovala biblický kreacionismus a vědu a jejich vzájemný vztah. Naším cílem bylo představit vědecké poznatky z nejrůznějších oblastí vědy a techniky v širším kontextu biblické zprávy o stvoření a poukázat na významný soulad většiny vědeckých objevů a hlubších souvislostí mezi nimi s biblickou zprávou o stvoření světa v 6+1 dnech. Naším cílem bylo představit vědecky srozumitelnou alternativu k neo-darwinistické evoluční teorii. A jsme toho názoru, že se tento záměr naplnil, a abychom nepřeháněli, alespoň zčásti!

Nutno podotknout, že v naší zemi je toto téma systematicky embargováno, takže se většina laické ani odborné veřejnosti nedozví, v čem spočívá spor mezi stvořitelským a evolučním světonázorem (nikoliv vědou, neboť tam je spor snadno vyřešitelný přímým pozorováním nebo cíleným experimentem!).

Pevně věříme, že tento krátký rozbor pomůže vysvětlit (snad alespoň zčásti) tuto nepříjemnou situaci.

Mgr. Libor Votoček
Maranatha o.s. Praha