Citáty a výroky

„Emocionálně jsem ateista. Nemám žádný důkaz pro to, že by Bůh neexistoval, ale předpokládám to natolik silně, že nechci ztrácet čas." (Isaac Asimov, „An interview with Isaac Asimov on Science and the Bible (interview s Izákem Asimovem na téma Věda a Bible)," Free Inquiry, vol. 2, (Spring 1982), str. 9)

„Právě tak jako je tomu v případě soudu, kdy výrok poroty se stává součástí všeobecných zákonných podmínek, je tomu i v případě základních tvrzení vědy. Jejich veřejné prohlášení je současně i použitím, které teprve umožňuje další používání teoretického systému. Empirická (zkušenostní) základna objektivní vědy není tedy ničím „absolutním"; věda nestaví na základě ze skály. Spíše jde o bažinu, nad kterou buduje smělé konstrukce svých teorií; je to stavba na kůlech, které shora klesají do bahna - nikoli však až k přirozenému „danému" základu. Tyto kůly nepřestáváme zasouvat hlouběji proto, že jsme narazili na pevnou vrstvu. Když doufáme, že budovu unesou, tak se s pevností kůlů dočasně spokojíme." (Karl R. Popper- Logik der Forschung, 8. vydání 1984, str. 75)

„Jisté poznání je nám zapovězeno. Naše poznání je kritickým dohadováním, sítí hypotéz, předivem domněnek. My nevíme, nýbrž hádáme. A naše dohadování je vedeno nevědeckou, metafyzickou vírou, že existují zákonitosti, které můžeme odhalit, objevit." (Karl R. Popper - Logik der Forschung, 8. vydání 1984, str. 223)

„Evoluce je nedokázaná a nedokazatelná. Přesto však v ni věříme, protože jedinou alternativou k ní je akt Božího stvoření, a to je nemyslitelné." (sir Arthur Keith)

„Představme si, že vesmírný cestovatel by na Měsíci narazil na zlaté tele nebo potápěč na nějakém dříve nepřístupném místě mořského dna na sošku Venuše. I kdyby tyto předměty nesly nápis sculpsit evolutio (vytvořeno evolucí), považoval bych za pravděpodobnější, že jde o dílo inteligentních bytostí, než se domnívat, že to vytvořily náhoda a nezbytnost." (L. Oeing-Hanhoff)

„Přírodní výběr je ten nejvíce slepý a nejvíce krutý způsob vývoje nových druhů ... Jsem zaskočen tím, že by Křesťan byl schopen bránit myšlenku, že přírodní výběr je ten hlavní proces, který Bůh více či méně ustanovil, aby dosáhl evoluce (vývoje)."
(Jacques Monod, „The Secret of Life", Interview with Laurie John, Australian Broadcasting Co., June 10, 1976)

„Mnoho Křesťanů přijalo nečestný způsob argumentace natahováním stvořitelských dní na období trvající milióny let, ale kreacionisté ukázali jasně, že takový přístup není ničím jiným, než pouhou náhražkou, která je nepřijatelná z biblického i přírodovědeckého hlediska."
(A. J. Mattell, Jr. „Three Cheers for the Creationists," Free Inquiry, vol. 2 (Spring 1982), str. 17)

"Buďto je lidstvo ve stavu prvotního hříchu nebo ne. Pokud je, potom tady byl důvod, aby Ježíš Kristus zemřel na kříži. Pokud není, Kristovo ukřižování má asi takový význam jako smrt gladiátora v Koloseu."
Buďto Ježíš Kristus byl Syn Boží nebo ne. Pokud byl, všechna ostatní náboženství jsou falešná. Misionáři - Jezuité
v minulosti a Evangelíci v současnosti - mají v tomto naprostou pravdu. Pokud ale Ježíš nebyl Syn Boží, potom je křesťanství podvrh - není žádné spasení, žádné nebe, prostě nic."
(Michael Ruse, „A Few Last Words - Until the Next Time", Zygon, vol. 29 (březen 1994), str. 78-79)

„Evoluční proces je plný náhody, nepředvídatelnosti, neuvěřitelného mrhání, smrti, bolesti a děsu."
„Bůh, kterého předpokládá (naznačuje) evoluční teorie a fakta (nálezy) z historie přírody ... není milující Bůh, který pečuje o své výtvory. Je ... bezohledný, netečný, téměř ďábelský. Zcela určitě to není typ Boha, ke kterému by se chtěl někdo modlit."
(Dr. David L. Hull, „The God of the Galapagos", Nature, vol. 352 (8. Srpna 1992), str. 486)

„Darwin si byl velmi dobře vědom toho, že uspokojivé vysvětlení původu života bylo pro jeho teorii mimořádně důležité. Bezpochyby si uvědomil, že toto je nejslabší místo v jeho teorii. Na druhou stranu, oponenti jeho teorie, spíše než přijetí porážky, nalezli pozici, ze které by mohli činit kompromis s evolucí ... Tito oponenti se domnívali, že poselství knihy Genesis o stvoření může být stále předmětem víry, i když se dny interpretují jako dlouhé časové úseky. Darwin sám si uvědomil, že toto může být nenápadný způsob, jak zajistit přijetí své teorie."
(L. R. Croft, How Life Began (Durham, England: Evangelical Press, 1988), str. 20)

"Jednoho dne vyhasne Slunce a život na Zemi zanikne. Celá epocha zvířat a rostlin je jen krátká epizoda mezi dvěma velice chladnými obdobími vesmíru. ... Toto je přinejmenším něco, co věda shledává jako nejpravděpodobnější scénář a v naší současné generaci zbavené iluzí je to snadné k uvěření. Podle toho, co nám ukazují naše současné poznatky, nelze z evoluce (evolučního paradigmatu) odvodit žádnou skutečně optimistickou filozofii."
(Bertrand Russell, Religion and Science (New York, NY: Oxford University Press, 1961)

„Pokud vesmír neměl žádný počátek v čase - to znamená, pokud existoval vždy -, je nekonečně starý. Pokud už ale nastal nekonečný počet událostí, jak je možné, že žijeme teď my? To byl vesmír po celou věčnost v klidu a teprve před krátkým časem se „probudil"? Nebo zde existovala nějaká aktivita vždy? Pokud na druhé straně měl vesmír počátek, je třeba vycházet z toho, že vznikl náhle z ničeho. To zřejmě předpokládá nějakou prapříčinu. Pokud ovšem k něčemu takovému došlo, z jakého důvodu se to stalo?"(britský profesor teoretické fyziky Paul Davies)

"Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil." (Albert Einstein)

"Nejsmutnějším aspektem života v současné době je to, že věda shromažďuje poznatky rychleji, než společnost shromažďuje moudrost." (Isaac Asimov)

"Moudrosti se učíme 3 způsoby: Zaprvé, studiem a uvažováním, což je nejušlechtilejší; zadruhé, napodobováním, což je nejsnazší; a zatřetí, vlastní zkušeností, což je ze všech tří způsobů ten nejtrpčí. (Confucius)

"Poznání nadýmá, láska buduje." (Nová Smlouva, Bible)

"Ten kdo zná všechny odpovědi, nedostal všechny otázky." (Confucius)

"Naše teorie evoluce se stala teorií ... která nemůže být vyvrácena žádným možným pozorováním. ... Není přípustné hledat způsoby, kterými by se tato teorie dala otestovat. ... Každé myslitelné pozorování může být uvedeno do souladu s evolučním paradigmatem."
(Paul Ehrlich a L.C.Birch, "Evolutionary History and Population Biology", Nature vol. 214 (22. duben, 1967), str. 352)

"Víra v evoluci je tudíž naprosto stejné podstaty jako víra ve speciální (nadpřirozené) stvoření - jsou to myšlenkové koncepty, které ti, kteří jim věří, považují za pravdivé, ale dodnes nejsou schopni jejich pravdivost dokázat." (L.Harrison Matthews, "Předmluva" k Darwinově knize O původu druhů přírodním výběrem (London: J. M. Dent and Sons, Ltd., 1971)

"Soulad mezi teorií a pozorováním by neměl být brán vážně, pokud se nejedná o testovatelnou teorii a pokud tento soulad není výsledkem pokusů tuto teorii otestovat. Ale testování teorie znamená pokoušet se nalézt její slabá místa; to znamená pokoušet se ji vyvrátit. A teorie je testovatelná, pokud je vyvratitelná .... Vůbec není jasné, co by mělo být považováno za možné vyvrácení teorie přírodního výběru (jeden z pilířů evoluční teorie - pozn. překladatele)." (Karl Popper, "Science: Problems, Aims, Responsibilities", Proceedings, Federation of American Societies for Experimental Biology, vol. 22 (1963), str. 964.)

"Dříve než se můžete zeptat, jestli je Darwinova (evoluční) teorie správná (pravdivá), musíte si v první řadě položit otázku, zda je její definice (formulace) dostatečně jasná (jednoznačná), aby tato teorie vůbec mohla být správná. To je totiž úplně jiná otázka. Jedno z mých hlavních přesvědčení ohledně Darwinovy teorie je, že tahle „věc" je akorát pořádný zmatek. Podobá se pohledu do místnosti plné kouře. Nic v této teorii není přesně, jasně a pečlivě definováno a vymezeno. Evoluční teorie postrádá veškerou rigoróznost, kterou očekáváme od matematické fyziky a matematická fyzika zase postrádá veškerou rigoróznost, kterou očekáváme od matematiky. Takže mluvíme o postupné ztrátě rigoróznosti a srozumitelnosti, až se nakonec dostaneme na úroveň evoluční biologie."
(prof. David Berlinski, filozof, zdroj: dokumentární film EXPELLED: No intelligence allowed, USA 2008)

"Stvoření a evoluce společně vyčerpávají možná vysvětlení původu všech živých věcí. Organismy se buďto objevily na zemi plně zformované nebo zde nebyly vůbec. Pokud zde nebyly vůbec, potom se musely postupně vyvinout (zdokonalit) z prehistorických druhů nějakým procesem modifikace (proměny). Pokud se zde ale objevily v plně vyvinutém stavu (plně zformované), potom musely být skutečně vytvořeny nějakou všemocnou inteligencí."
(Douglas J. Futuyma, Science on Trial (New York: Pantheon Books, 1983), str. 197.)

"Teorie evoluce je univerzálně (všeobecně) přijímanou teorií nikoliv proto, že může být ověřena logicky koherentním (srozumitelným) souborem faktů, nýbrž proto, že jediná skutečná alternativa - speciální stvoření - je prostě neuvěřitelná."
(D.M.S. Watson, "Adaptation", Nature, vol. 124 (1929), str. 233. Watson byl přední Britský evoluční zoolog.)

"Jedinou alternativou k jakékoliv formě spontánního (náhodného) vzniku je víra v nadpřirozené stvoření."
(George Wald, "Innovation in Biology", Scientific American, vol. 199 (září 1958), str. 100. Profesor Wald byl nositelem Nobelovy ceny za biologii, specializovaný na bio-optiku.)

„U divochů jsou tělesně nebo mentálně slabí brzy odstraněni, a ti, kteří přežijí, obecně vykazují životaschopný (vitální) zdravotní stav. My, civilizovaní lidé, na straně druhé, děláme vše proto, abychom zamezili procesu eliminace; budujeme útulky pro duševně choré, zmrzačené a nemocné, zastáváme se bezprávných a naši zdravotníci vynakládají své dovednosti, aby do poslední chvíle zachovali lidem životy. Je třeba si uvědomit, že následkem očkování jsou zachráněny životy tisíců lidí, kteří by dříve, vzhledem ke slabé konstituci, neštovicím podlehli. Slabí členové civilizované společnosti dále rozmnožují vlastní druh. Nikdo, kdo provádí šlechtění domácích zvířat, nebude pochybovat o tom, že pro lidskou rasu to musí být velmi škodlivé. Je překvapující, jak rychle se nedostatek péče nebo péče nesprávně směrované, projeví v degeneraci ras domácího zvířectva; avšak kromě případu člověka samotného, těžko může někdo být tak neznalý, aby ponechal na chov ta nejhorší zvířata." (Charles Darwin, Původ člověka, 1871)

"Ateismus je vlastně příliš jednoduchý. Pokud celý vesmír nemá žádný smysl, pak bychom nebyli s to usoudit, že nemá žádný smysl ..." (C.S. Lewis)

"Stvoření v běžném slova smyslu je docela dobře představitelné. Nevidím nic problematického na představě, že v nějakých dávných dobách tento vesmír neexistoval a že začal existovat až ... v důsledku vědomého rozhodnutí nějaké prehistorické bytosti. Tzv. apriorní argumenty ... zpochybňující možnost stvořitelských činů, mi připadají zbavené jakéhokoliv racionálního základu."
(Thomas Henry Huxley, citován v Life and Letters of Thomas Henry Huxley, editor Leonard Huxley, vol. 2 (New York: Macmillan Co., 1903), str. 429. T. H. Huxley byl anglický lékař a biolog, velký zastánce Darwinovy evoluční teorie.)

"Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci. Žena pochází z mužova boku. Ne z jeho chodidla, aby se po ní chodilo. Ne z jeho hlavy, aby byla dokonalejší, ale z boku, aby mu byla rovna. Zpod ramena, aby byla chráněna a blízko srdce, aby byla milována." (kniha Talmud)

"Čteme, abychom zjistili, že nejsme sami." (C.S. Lewis)

"Co je vážně velká věc - ta největší věc ze všech - jak získáte něco z ničeho. Nedovolte kosmologům, aby Vás v této věci vodili za nos. Oni totiž také nemají ani náznak tušení - navzdory skutečnosti, že dělají docela dobrou práci v přesvědčování sebe i druhých o tom, že toto opravdu není žádný problém. "Na počátku", řeknou Vám, "nebylo nic - žádný čas, prostor, hmota nebo energie. Potom se náhle vytvořila kvantová fluktuace, ze které ..." Ufff! Zadržte! Chápete, o čem mluvím? Nejdříve není nic, a potom je něco. A kosmologové se pokoušejí přemostit tyto dva stavy nějakou kvantovou fluktuací, záchvěvem nejistoty, který to celé odstartoval. Tím jsou s tím v podstatě hotovi a dříve než se nadějete, vytáhnou stovky miliard galaxií ze svých kvantových klobouků. Nemůžete si takhle vymýšlet, a odkazovat se přitom na kvantovou mechaniku. Buď začínáte s ničím (nicotou), což znamená, že neexistuje žádné kvantové vakuum, žádný před-geometrický prach, žádný čas, ve kterém se něco může odehrát, žádné fyzikální zákony, které by mohly způsobit přechod od ničeho k něčemu; anebo existuje něco, a to něco vyžaduje nějaké vysvětlení."
(David Darling, "On creating something from nothing", New Scientist, vol. 151 (14. září 1996))

"Bůh nám nemůže dát pokoj a radost nezávisle na jeho osobě, protože nic takového neexistuje." (C.S. Lewis)

"Co je zaseto násilím a nepravdou, hnije, chřadne a beze stopy mizí." (Talmud)

"Věřím v křesťanství podobně, jako věřím, že vyšlo slunce: nikoliv jen proto, že ho vidím, ale proto, že skrze něj (díky němu) vidím všechno ostatní." (C.S. Lewis)

"Jediné věci, které si můžeme ponechat, jsou ty, které dáme svobodně Bohu. O to, co se snažíme si ponechat pro sebe, docela jistě přijdeme." (C.S.Lewis)

"Objevíme-li v sobě touhu, že nic v tomto světě nás nemůže naplnit (uspokojit), potom nejpravděpodobnější vysvětlení je, že jsme byli stvořeni pro jiný svět." (C.S. Lewis)

"Nic tak neobměkčí srdce, jako vědomí vlastní viny, a nic srdce nedělá tak tvrdým, jako vědomí, že máme pravdu." (Talmud)

"Nenávist k ostatním ničí tvou vlastní duši." (Talmud)

"Kdo zachrání jeden život, zachránil celý svět." (Talmud)

"Dobrý je ten, kdo zapomíná na své dobré skutky a připomíná si svá provinění, zlý je naopak ten, kdo má na paměti především své dobré skutky a na zlé si nepamatuje." (Talmud)

"Každý o vás říká, co jste za prima člověka, a vy s tím (mezi námi) docela souhlasíte. Dost pravděpodobně budete věřit, že jste tak příjemní vlastním přičiněním; a docela snadno se vám stane, že nepocítíte touhu po jakékoli lepší dobrotě. Lidi, kteří mají všechny tyto přirozené druhy dobroty, často nelze přimět, aby si uvědomili, jak potřebují Krista, dokud je jednoho dne jejich dobrota nenechá na holičkách a jejich sebeuspokojení nedozná otřesu. Jinými slovy, i takto "bohatým" lidem je nesnadno vejít do království Božího. Pro každého z nás v tom lze najít varování, či posilu. Jste-li milý člověk - získávají-li se vám ctnosti lacino - dejte si dobrý pozor!
Od těch, kdo mnoho dostali, se mnoho očekává. Budete-li si plést, co jste prostřednictvím přírody dostali jako Boží
dary, s vašimi vlastními zásluhami a spokojíte-li se s tím, že jste prostě milí lidé, budete navzdory tomu vzbouřenci: a pro všechny ty dary jen padnete hlouběji, vaše zkaženost bude složitější, váš špatný příklad katastrofálnější. Ďábel byl kdysi archandělem; jeho přirozené dary daleko převyšovaly ty vaše - stejným způsobem jako ty vaše převyšuj i dary, kterých se dostalo šimpanzovi."
(C.S.Lewis - K jádru křesťanství)

"Boha, pokud víme, tvořit pěkné věci nic nestojí; obrácení vzpumých vůlí ho stálo ukřižování. A protože jde o vůli - v případě lidí milých i protivných - mohou jeho žádost odmítnout." (C.S.Lewis - K jádru křesťanství)

"To jak osobně definujeme pokání, z větší části definuje, jakým způsobem jednáme vůči Bohu a lidem. Cítíme-li zodpovědnost za své vlastní obrácení (jako Farizeové), potom je v nás značný tlak být „dobrý". Problém je v tom, že když se soustředíme na to být „dobrý", zapomínáme na velmi důležitou skutečnost osobního vztahu s Bohem a neustále oscilujeme mezi samo-spravedlností a odsouzením. Potom se snažíme tento způsob myšlení přenášet na druhé. Když si ale uvědomíme, že Bůh nese zodpovědnost (s radostí) za naše nalezení a obnovení (uzdravení), potom můžeme pustit mnohé věci, které nás ovládají a svazují." (Anonym)

„Nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem." (Isaac Newton)

"Pokud se týká teorie (evoluce), muselo existovat obrovské množstvím mezičlánků. Proč je nenalézáme? Proč není příroda spíše ve zmatení, než jak to vidíme, v přesně odstupňovaných druzích? Geologický průzkum nevydal nekonečně mnoho jemných stupňů mezi minulými a současnými druhy, jak by to vyžadovala teorie: a toto je nejzřetelnější ze všech námitek proti ní. Vysvětlení musí být v nedostatečném geologickém záznamu."
(C. R. Darwin, Origin of Species, 6th edition, 1872 (London: John Murray, 1902), p. 413..)

„Není ani možné udělat jen napodobení evoluce z paleobiologických dat. Fosilní materiál je dnes už tak kompletní, že nedostatek přechodných serií nemůže být vysvětlován nedostatečným materiálem. Absence je skutečná a nikdy nebude vyplněna."
Prof. N.H.Nilsson (švédský botanik a genetik, 1953 formuloval antidarwinovskou teorii vzniku živočišných druhů)

„Víra je základem fosilií, ve které se doufá, důkazem spojnic, které nejsou vidět."
(Shute, E., Flaws in the Theory of Evolution, Craig Press, Nutley, New Jersey, 1961, p. 468)

„Neříkej při pohledu na svět: Nevěřím v Boha, protože ho nevidím. Řekni raději: neumím se dívat." (Anonym)

„Žijeme ve světě, kde stále ještě milujeme věci a používáme lidi, místo abychom milovali lidi a používali věci." (Studentské listy)

V souvislosti s mapováním lidského genomu poskytl jeden molekulární biolog, pracující na identifikaci geneticky podmíněných chorob, interview americkému časopisu The Ledger, ve státě Virginia. Článek pod názvem The Biologist vyšel 17. února 2000. Tento vědec chtěl zůstat v anonymitě, tazatel se jmenoval George Caylor. Rozhovor začal diskuzí o složitosti lidského genetického kódu.
Genetik:
„Jsem jako takový editor, snažím se najít pravopisné chyby v dokumentu větším než 4 kompletní svazky Encyclopedia Britannica."
Otázka: „Věříte, že se tato informace vyvinula?"
Genetik:
„Nikdo, koho znám ve svém oboru, nevěří, že se vyvinula. Byla vytvořena ´géniem nad génii´, a taková informace nemohla být napsána žádným jiným způsobem. Papír a inkoust nenapíší knihu! Na základě toho, co o tom víme, je směšné myslet si něco jiného."
Otázka: „Řekl jste toto někdy při veřejné přednášce nebo napsal jste to někdy veřejně?"
Genetik:
„Ne, říkám jen, že se to vyvinulo. Aby mohl být člověk molekulárním biologem, musí se stále držet dvou šíleností. Ta první je věřit v evoluci, když sám pro sebe vidíte pravdu. A to druhé, byla by šílenost říci, že v evoluci nevěříte. Všechny vládní úkoly, výzkumné granty, publikace, významné univerzitní přednášky - vše by se zastavilo. Přišel bych o práci, nebo by mne přesunuli někam na okraj, kde bych si už nemohl slušně vydělávat na živobytí."
Otázka: „Nerad to říkám, ale tohle zní dost intelektuálně nečestně."
Genetik:
„Práce, kterou dělám v genetickém výzkumu, je ušlechtilá. Nalezneme léčbu pro mnoho nejhorších lidských chorob. Ale zároveň musíme žít se ´slonem v obýváku´."
Otázka: „S jakým slonem?"
Genetik:
„Stvořitelský plán. Je jako slon v obýváku. Všude chodí, zabírá ohromný prostor, hlasitě troubí, strká do nás, převrací věci, žere tuny sena a páchne jako slon. A my přesto musíme přísahat, že tam není!"

„Pravděpodobnost, že kamenem rozbiju jedno ze dvou oken na domě, není malá. Ale pravděpodobnost, že to okno opět kamenem zasklím, je extrémně malá. Je to proto, že si nedovedeme představit mechanizmus, kterým by to ten kámen, nebo celá sprška kamení, dokázal, byť za miliony let. A pak jde kolem sklenář: „řešení pro slaboduché, berlička, levné vysvětlení". Má ale „malinkou" výhodu: je pravdivé. Co s tím naděláme?" (Pavel Kábrt)

„Pravděpodobnost, že se za normálních teplot shromáždí makroskopické množství molekul, aby mohly vzniknout vysoce uspořádané struktury s funkcemi, které jsou vlastní živým organismům, je mizivá. Představa spontánního vzniku života v jeho současné formě je tedy vysoce nepravděpodobná i v časovém horizontu miliard let, během nichž probíhal prebiotický vývoj." (Ilya Prigogine, G. Nicolis a A. Bablojantz, listopad 1972.Physics Today, str. 23-31.)

„V rozložení uhlíku, síry, uranu nebo železa v sedimentech jsme nenalezli žádný důkaz o tom, že by kdykoli během celé geologické historie, zaznamenané v dobře konzervovaných naplavených horninách, existovala bezkyslíkatá atmosféra." (1976, Can. J. Earth Sci. 13,1161).

Neandertálci: „Kosti křivonohého zmrzačeného kavalíra mongolského původu, který patřil ke kozácké armádě generála Černičeva, která v roce 1814 tábořila v blízkosti Neandertalu."
(Prof. F. J. D. Mayer, anatom (1857))

V r. 1981 Colin Peterson měl přednášku v Americkém přírodopisném muzeu. Peterson je přední paleontolog v Britském přírodopisném muzeu a autorem obecného textu o evoluci, vydaného tímto muzeem. Peterson svým posluchačům z řad odborníků položil otázku: "Můžete mi říci něco, co víte o evoluci, jednu jedinou věc ... a je to pravda? Již jsem se takto zkoušel ptát geologů ve Fieldově přírodopisném muzeu a jedinou odpovědí, které se mi dostalo, bylo mlčení. Ptal jsem se i členů semináře evoluční morfologie na chicagské univerzitě, což je velice prestižní skupina evolucionistů, a odpovědí bylo jen dlouhé mlčení a nakonec jeden člověk řekl: "Jedno vím - neměla by se vyučovat na středních školách."
(prof. Phillip E. Johnson, Spor o Darwina, Návrat, 1996, str. 11)

„Hitler /byl/ nekompromisní evolucionista, a my musíme hledat evoluční vysvětlení, máme-li rozumět jeho skutkům."
(Sir Arthur Keith, Evolution and Ethics, New York: G.P. Putnam´s Sons 1947, str. 14 - Impact 10/1987 - Stalin´s Brutal Faith)

„Je jisté, že když není v našich silách rozhodnout, co je pravda, měli bychom si vybrat to, co je nejpravděpodobnější." (René Descartes)

„Biblická potopa měla charakter jak tektonický, tak atmosférický. Obrovské masy vod se valily z nebe po čtyřicet dní a nocí. Současně se ‚protrhly všechny studnice propasti veliké' , což bylo s největší pravděpodobností provázeno velkými podzemními a podmořskými seismickými poruchami, které vyvolaly ohromné vlny a vyvrhly ohromné množství juvenilní vody. Mocné víry hydrodynamických proudů a sil pak naplnily ono poslání, které jim dal Bůh - zničit a očistit svět." (Dr. Henry M. Morris, Bible a současná věda, str. 13)

„Člověk je nepochybně nejzajímavější tupec, jakého si lze představit. I z těch nejzřetelnějších faktů dokáže vyvodit zcela nesprávné závěry." (Mark Twain)

„Astronomie nás vede k jedinečné události. Vesmír byl stvořen s velice delikátní rovnováhou, která vytváří podmínky pro život. Je to jistě výsledek nadpřirozeného plánu. Takový pořádek nemohl vzniknout z chaosu, všechny důkazy nás vedou k nadpřirozenému designu."
(Arno Penzias - nositel Nobelovy ceny za fyziku, 1978)

„Není žádné vysvětlení pro původ vesmíru kromě předpokladu nejvyšší inteligence. Věda nemůže vysvětlit původ všech věcí: Odkud pochází hmota, prostor, čas a energie pro Velký třesk? A co bylo před ním?"
(Prof. Stephen William Hawking, britský matematik a kosmolog z Cambridge.)

„O vzniku života v prvotních hmotách nevíme vlastně vůbec nic. Lidé (vědci), kteří tam byli, to také byli ochotni přiznat, když u toho nebyl žádný žurnalista. To, co publikují, je však něco zcela jiného. Protože vědí, že vznik života nebyl možný na Zemi, říkají, že život musel přijít na Zem z vesmíru. Tím je však problém pouze odsunut, evoluční učení o původu života potom končí tam, kde původně vůbec být nechtělo (jde k mýtům, které chtělo potřít)."
(Prof. Dr. Scherer, Universita v Kostnici, katedra fyziologie a biochemie rostlin, řekl o kongresu Mezinárodní společnosti o studiu původu života.)

„Po tisíciletí věřili lidé, že svět stvořil Bůh. On, Všemohoucí, jej mohl stvořit z ničeho. Když tomu lidé přestali věřit, musel svět z něčeho vzniknout. Tak vynalezli učenci teorii předbiologické polévky, prahlenu. Je symptomatické pro dějiny lidského ducha, jak dalece se toto učení mohlo rozšířit. Většina lidí dala přednost tomu, vzniknout z prabláta před tím být stvořen Bohem."
(Dr. Werner Gitt, Biblické svědectví stvoření - str. 91,92)

„Věřím, ale nemohu to dokázat, že veškerý život, všechna inteligence, všechna kreativita a veškerý ´design´ kdekoliv ve vesmíru je přímý či nepřímý produkt darwinovského přírodního výběru."
(The Daily Telegraph, článek „Science´s scourge of believers declares his faith in Darwin" - zde prof. Richard Dawkins odpovídá na otázku, kterou dostalo celkem 117 vědců a různých myslitelů. Otázka zněla: „Čemu věříte, že je to pravda, přestože to nemůžete prokázat?")

„Nemyslím, že evoluce je nesmyslná. Má hluboký smysl v odvedení pozornosti člověka od Stvořitele a tím tuto pozornost nasměrovat na všechno možné. Především na sebe samého, což vede k touze po bohorovnosti - třebaže neuvědomělé. Kromě toho také k neadresné Matce přírodě. Opakovaně slýchávám o moci a divech Matky přírody. Udivuje mne, že ti, kdo existenci Matky přírody připouštějí, se dosud nezajímají o Otce. Vždyť každá matka je matkou pouze skrze otce. Bez otce by nebyla matka. Pouze otec tvoří matku. A tak i Matka příroda nutně musí ukazovat na tvůrčí práci Otce, bez kterého by vlastně nemohla být Matkou."
(Václav Uher, včelař ze Hřivic)

„Když mohl nedostudovaný bohoslovec a amatér ve vědě (Darwin) položit základy teorie evoluce, podobně jako filosofické základy současné geologie položili amatéři, negeologové, jako byli Charles Lyell (právník), William Smith (zeměměřič), James Hutton (zemědělec), John Playfair (matematik), George Cuvier (srovnávací anatom) a četní teologové (Buckland, Fleming, Pye Smith, Sedgwick), proč by tedy zase neodborníci nemohli tyto falešné filosofické koncepce ve vědách rozbít?"
(Dr. Whitcomb a Dr. Morris, The Genesis Flood)

Darwinismus byl a je hlavní zbraní militantních ateistů v potírání víry v Boha. Dvě nejzrůdnější ideologie v 20. století se jím zaklínaly. Engels v knize Dialektika přírody ukazuje na neoddělitelné spojení mezi evoluční teorií a komunismem. Mao veřejně uváděl, že „ čínský komunismus byl vybudován na základě Darwina a evoluční teorie". Už Darwin v knize O původu člověka staví černochy a australské domorodce na úroveň goril a píše „.. vyšší civilizované rasy po celém světě vyhladí bezpočet nižších" (Magee, 1987). Bez darwinismu by nacisté neměli nutný vědecký podklad k hlásání, že likvidace určitých ras a slabých jedinců je morálně správná. E. Haeckel hlásal" „Němci se od společného opičího základu vzdálili nejvíce. Po psychologické stránce mají nižší rasy blíže k zvířatům než k civilizovaným Evropanům. Je proto nutné přiřadit jejich životům jinou hodnotu". Nietzscheho učení o „nadčlověku", o právu silnějšího potlačovat a využívat slabšího, vycházelo z darwinismu. Darwinismus nedává vysvětlení a zdůvodnění altruismu, lásky k bližnímu, ani nemůže být základem morálky a etiky.

„Jen otevřené srdce může být naplněno a jen otevřená mysl může být poučena (vzdělávána)."
(Anonym)

„Opravdový život se nemůže stát životem na předměstí. Je to vždy život průkopníků a my, kdo takový život žijeme, musíme přijmout fakt, že se nenechá ochočit ... a dokonce se z toho radovat."
(Howard Macey)

„Kdo tu mluvil o tom, jestli je opravdový život riskantní? To víš, že je! Ale stojí zato!"
(C. S. Lewis)

„Nezáleží na kritikovi ani na člověku, který poukazuje na to, kde ten silný klopýtl nebo kde si ten, kdo se odváží do něčeho pustit, mohl počínat lépe. Uznání patří člověku, který je v aréně; člověku, jehož obličej je skutečně pokryt prachem, potem a krví, který statečně zápasí; který chybuje a stále znovu nedosahuje svého cíle; který zná obrovské nadšení a obrovské zanícení a vyčerpává se ve věci, která za to stojí, který v nejlepším případě nakonec ochutná triumf velkého úspěchu, a v nejhorším, pokud jej potká nezdar, alespoň selhal, když se něčeho velkého odvážil. Jeho místo nikdy nebude tam, kde dlí neslané, nemastné a ustrašené duše, jež neznají vítězství ani prohru."
(Theodore Roosevelt)

„Pro nás od moře a od lodí
To byl parťák ze všech nej -
Ted ho kněží dali pověsit.
Je vážně už ztracenej?

Když pro něj přišli s malou armádou,
Přál bych vám vidět, jak se smál.
'Napřed tyhle nechte odejít,
Nebo vám ukážu!' povídá.

A poslal nás pryč, kopí nekopí,
A do očí se jim smál;
'To jste mě nemohli zavřít dřív,
Když jsem chodil městem sám?'

Když jsme mu posledně pili 'na zdraví',
Bylo to poctivý červený.
Správnej Parťák nebyl žádnej mnich,
Byl to chlap, jak chlap má být.

Viděl jsem, jak popad karabáč,
Stovku chlapů hnal pak s ním,
Ze shrábli nejvyšší a svatý dům
Za svou kořist a vlastnictví.

Viděl jsem, jak jedním pohledem
Tisíc lidí umlčel.
Každej mu uhejbal, jak mezi nima šel,
V očích mořskou bouři měl.

Takovou s lijákem a s vichřicí,
Co se v ní vůbec nedá plout,
Takovou bouři, co ji tenkrát sám
Usadil větou jedinou.

Správnej Parťák pánem lidí byl,
S mořem a větrem kamarád.
Jestli si myslej, že se ho zbavili,
Tak se pletou tisíckrát."

(Ezra Pound - Správnej Parťák")

„Úkol uzdravení spočívá v tom, mít k sobě úctu jako ke stvořené bytosti - nic víc a nic méně."
(Wendell Berry)

"Esse quam videri (Být, spíše než se jevit.)"
(Anonym)

„Nikdo nedokáže po dobu nezanedbatelně dlouhou ukazovat jednu tvář davům a druhou sám sobě, aniž by nakonec naprosto ztratil přehled, která je ta pravá."
(Nathaniel Hawthorne)

"Území obsazené nepřítelem - to je tento svět."
(C. S. Lewis)

"Realita může být krutá a člověk,který před ní zavírá oči, to dělá jen na vlastní nebezpečí. Pokud se totiž nepříteli v celé jeho temné moci nepostavíte čelem, on se k vám jednoho temného dne, když se zrovna budete dívat jinam, připlíží zezadu a zničí vás."
(Frederick Buechner)

"Svoboda je k ničemu, pokud ji nevyužíváme jako osoby, které volí ... Máme svobodu měnit příběhy, podle kterých žijeme. Protože jsme skutečnými osobami, ne pouhými loutkami, můžeme si zvolit příběhy, které nás určují. Můžeme to činit, protože se na tvorbě našich příběhů aktivně podílíme. Jen máloco je tak povzbudivé jako vědomí, že věci mohou být jinak, a že v tom, aby jinak byly, máme svou úlohu."
(Daniel Taylor)