Náboženství a víra

«« 1 »»

Cesta hříšného člověka ke svatému Bohu Cesta hříšného člověka ke svatému Bohu

ÚvodPodobně jako všechny statě Písma svatého i Mistrovo (Ježíšovo) Kázání na hoře je sdělením od Boha k člověku - tedy SHORA (z nebe - z vyšších a zodpovědnějších sfér autority) DOLŮ (na zem - do nižších a méně zodpovědných sfér autority). Je to sdělení o tom, jaká je dobrá Boží vůle a jakým způsobem Bůh svoji dobrou vůli v [hříšném] člověku a skrze [hříšného] člověka realizuje ve vinou člověka padlém (smrti a marnosti propadlém) světě. V žádné části Písma není ani náznak toho, že by cesta ZESPODU (ze země) NAHORU (do ...

Více

Mistrovo kázání na hoře

Mistrovo kázání na hořeKázání na hoře. Blahoslavenství5:1 - Když Ježíš Kristus spatřil zástupy, vystoupil na horu. (Exodus 19:3, Marek 3:13, Lukáš 6:12, Jan 6:3-15)5:1 A když se posadil, (židovští rabíni učili v sedě, Matouš 13:1, 15:29, 26:55, Marek 4:1, 9:35, Lukáš 2:46, 4:20, 5:3, Jan 8:2, Skutky apoštolů 16:13 - narozdíl od čtení Písma ve stoje - Lukáš 4:16)5:1 přistoupilli k němu jeho učedníci.5:2 - Otevřel ústa (Matouš 13:55, Žalm 78:2, Skutky apoštolů 8:35, Efezským 6:19) 5:2 a učil je: (verše 5:3-7:29 jsou první z pěti velkých ...

Více

Nepolitičnost Božího-Kristova království Nepolitičnost Božího-Kristova království

Nepolitičnost Božího královstvíÚvodNeustále slyšíme jako na kolovrátku písničku, že za sváry, bídou, terorem a válkami světa stojí náboženství - bez ohledu jakou nálepkou jsou označena. Až se všechna náboženství zruší, pak prý bude dobře. Tento starý, neobehraný a věčně živý hit převzal a „zvědečtěl" marxismus, čímž jej ještě více zpopularizoval.Podívejme se, jak bible vymezuje příčiny veškerých svárů a bojů mezi zdánlivými křesťany:* Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ...

Více

K jádru křesťanství - Noví lidé K jádru křesťanství - Noví lidé

C. S. Lewis - K jádru křesťanství - 5. kapitola "Noví lidé" - Návrat domů, Praha 2006... Po celé zemi jsou rozseti noví lidé. Ano, uznal jsem, že mnohé z nich lze zatím jen stěží rozpoznat, jiní ale již rozeznatelní jsou. Čas od času na ně narazíte. Liší se od nás hlasem i výrazem tváře - jsou silnější, tišší, šťastnější a jaksi zářivější. Začínají tam, kde většina z nás končí. Řekl jsem, že je lze poznat; musíte ale vědět, koho hledáte. "Náboženským lidem", o nichž jste si udělali představu z četby, se ...

Více

Co - či spíše - kdo je láska? Co - či spíše - kdo je láska?

Co - či spíše - kdo je láska?Láska (= Ten, který miluje dokonale):* je osoba - svobodná a milující bezpodmínečně, s určitými (NÁSLEDUJÍCÍMI) postoji, prioritami, cíli (záměry), schopnostmi a charakterem, není to pocit nebo pocity (emoce), náklonnost ani zalíbení (ty lásku doprovázejí, ale nezpůsobují ani nevytvářejí) * nikomu nestraní [nedělá rozdíly mezi lidmi, nikoho nezatracuje, neodsuzuje ani nezavrhuje, nýbrž odpouští, žehná, povzbuzuje a utěšuje, je příkladem k následování] * je trpělivá [statečně (trpělivě) vytrvalá ...

Více

Jan Amos Komenský - prastaré obecné křesťanské náboženství Jan Amos Komenský - prastaré obecné křesťanské náboženství

Prastaré obecné křesťanské náboženství - Jan Amos Komenský - díl 1.Prastaré obecné křesťanské náboženství - Jan Amos Komenský - sebrané do krátkých otázek a odpovědíPro všechny křesťany, staré i mladé, k spasitelnému užíváníAmsterodam 1661Takto říkával Hospodin: Zastavte se na cestách, a pohleďte, a vyptejte se na stezky staré, která jest dobrá, i choďte po ní, a naleznete odpočinutí duši své.Jeremiáš 6:16Dělání knih mnohých žádného konce není, a mnohé kázání zemdlívá. Suma všeho, což jsi slyšel: Boha se boj, a ...

Více

Náboženství založená na 2 neslučitelných světonázorech –  evolučním a stvořitelském Náboženství založená na 2 neslučitelných světonázorech – evolučním a stvořitelském

Jeden z nejčastějších a nejrozšířenějších omylů je, že evoluční pohled na svět je vědecký, kdežto stvořitelský je ryze náboženský (filozofický). Věda však není schopna pozorovat ani opakovat jedinečné minulé události, jejichž pozůstatky objevené v současnosti lze interpretovat v zásadě dvěma vzájemně neslučitelnými způsoby - evolučně nebo stvořitelsky (biblicky). Evoluční přístup je ve skutečnosti založen na předpokladu naturalismu (materialismu) a nikoliv na vědeckých faktech (opakovatelných a ověřitelných vědeckých objevech). ...

Více

Jan Amos Komenský o Bibli Jan Amos Komenský o Bibli

Jan Amos Komenský o BibliV exilu napsal roku 1650 Jan Amos Komenský poměrně krátký text, který pojmenoval "Kšaft umírající matky Jednoty bratrské". Odhaluje v něm kořeny svých životních postojů a také vroucí vztah k českému národu a k Bibli. Uvádíme úryvek z tohoto textu původním znění."Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení; nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem a dědicem ...

Více

«« 1 »»